همه پرس و جو فقط از رسانه ها و روزنامه نگاران، مخصوصا برای مصاحبه با سردبیران، خبرنگاران و ناشر، تعاملات گفتاری، و تفسیر تجاری و کارآفرینی کوچک.

اینها سرمقاله نیستند Semalt مقالاتی را مطرح نمیکنید و یا اینجا را اینجا مطرح کنید.

تماس: داری کر
incmagazine@four-corners.com
212-849-8250

اگر می خواهید PITCH INC.، لطفا این ویدیو را مشاهده کنید: https://www.inc.com/video/kris-frieswick/incs-holiday-gift-to-you-tips-on-pitching-your- company-to-us.html

اگر دوست دارید تبلیغات یا بازار با INC، لطفا به اینجا مراجعه کنید: https://mediakit.inc.com/contact/.

اگر می خواهید مقاله ای را بازپرداخت کنید، لطفا به permissions@inc.com ایمیل بزنید.

اگر شما در رابطه با INC 5000، لطفا با ایمیل feedback5000@inc.com تماس بگیرید.

اگر شما در حال جستجو برای هر لوگو INC (از جمله INC 5000) لطفا با aimee.gray@theygsgroup.com یا jenny.kintner@theygsgroup Source .com